Ochrana Vašich osobných údajov:
Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Potrebujeme ich ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu. Vaše osobné údaje, kt. uvádzate sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobných styk ako sú banky a pod. VINOKURCIK nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Záručné podmienky:
Pre dlhšie uskladnenie, doporucujeme vínam zaistiť odpovedajúce podmienky: tmavé priestory s optimálnou teplotou do 13°C, v polohe naležato. Víno je nutné po dodaní nechať tzv. odpočinúť, aby sa prepravou narušené vlastnosti dostali do optimálnej kondície. V prípade, že obsah fľaše je závadný, je nutné víno u nás reklamovať vrátane korku. Je možné, že u niektorých vín (staršie ročníky) došlo alebo dôjde k vyzrážaniu tzv. vinného kameňa. V tomto prípade sa nejedná o závadu, ale svedčí to o kvalite vína. Zásielky sú balené s maximálnou obozretnosťou. V prípade, že by Vám napriek tomu zásielka prišla poškodená (mokrá krabica, počuť rozbité sklo atd.) rozhodne ju nepreberajte, vráťte ju doručovateľovi a informujte nás o tejto skutočnosti. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate obsahu musí byť s doručovateľom spísaný zápis o škode. V prípade oprávnenéj reklamácie Vám bude dodaná nová zásielka, alebo v prípade, že predmetný tovar už nebude, vrátená kúpna cena.

Zrušenie objednávky:
Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás. Upozorňujeme Vás na Vaše právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť dodaný tovar do 14 dní od prevzatia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné realizovať písomnou formou najneskôr v uvedenom termíne, pričom náklady spojené s doručením predmetného tovaru idú na vrub spotrebiteľa.

V rámci likvidácii odpadov postupujte šetrne voči životnému prostrediu a v maximálnej miere využívajte separovaný zber odpadu.